Tuesday, August 3, 2010

നിയോഗം + വിനിയോഗം + വിയോഗം = ജിവിതം

നിയോഗം + വിനിയോഗം + വിയോഗം 
                           =  ജീവിതം                      

ഈ വാക്കിന്‍റെ അര്‍ത്ഥതലങ്ങള്‍ തേടിയാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്‍റെയും ജീവിതയാത്ര.

എന്താണ് എന്‍റെ നിയോഗം?
ഇപ്പോള്‍ എന്‍റെ മനസ്സില്‍ മറ്റൊരു വാക്ക് കടന്നു വരുന്നു; "വിയോഗം".   
ജീവിതത്തില്‍ ഒരുപാടു ഉയരത്തിലെത്തി, അല്ലെങ്കില്‍ ഒരുപാട് ദൂരം താണ്ടിയശേഷം, ഒരുനാള്‍ ആ വാക്കിനും ഒരവസരം നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തില്‍ വരും; ഒരേ ഒരു അവസരം മാത്രം! 


അപ്പോള്‍ എന്താണ് ചുരുക്കത്തില്‍, നിയോഗത്തിനും വിയോഗത്തിനും ഇടക്കുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുടെ വിനിയോഗമാണ് നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതം.


ഇന്നലെ  മലയാള മനോരമ ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ ശ്രീ കെ. എം. മാത്യു അന്തരിച്ചു. 
"പത്രത്തിന്‍റെ വികസനധര്‍മ്മത്തിലൂന്നിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂന്നിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഇടപെടലുകളിലൂടെയും കേരളത്തിന്‍റെ സമഗ്രപുരോഗതിക്കായി അദ്ദേഹം കര്‍മ്മജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ചു.  പത്രാധിപര്‍ എന്ന നിലയില്‍ അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കേരളത്തിന്‍റെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിനും രാഷ്ട്രീയമേഖലയിലും മായ്ക്കാനാവാത്ത മുദ്രകള്‍ ചാര്‍ത്തിയാണ് കെ..എം. മാത്യു യാത്രയായത്" എന്നാണു "മലയാള മനോരമ" അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.


ഇന്ന് എന്‍റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്‍റെ അമ്മ അന്തരിച്ചു.  അവര്‍ തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിരക്കുകള്‍ക്കൊപ്പം മാതൃത്വത്തിന്റെ എല്ലാ കടമകളും ശരിയാംവണ്ണം നിര്‍വഹിച്ചു. തന്‍റെ ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ വേര്‍പാടിലും മക്കളെ വേണ്ടവിധം പോറ്റിവളര്‍ത്തി; വലുതാക്കി, സ്വന്തം കാലില്‍ നില്‍ക്കാന്‍ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു.   
കാരണം, അവരിതെല്ലാം ചെയ്തത് അവരുടെ മാത്രം നന്മയെകരുതിയല്ല; പിന്നെയോ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടികൂടിയാണ്.  തനിക്കു ചുറ്റിനും ഉള്ളവരോട്കൂടി, സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു മരിക്കാന്‍ കഴിയു.  തങ്ങളുടെ കടമകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതില്‍ അവര്‍ വിജയിച്ചതിനൊപ്പം, മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് അവര്‍ സ്നേഹം പകര്‍ന്നു നല്‍കി; താന്താങ്ങളുടെ ജീവിതം സാര്‍ത്ഥകമാക്കി; അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമാക്കി.

നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോള്‍ ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങളെ കാണാന്‍ കഴിയും. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സ്നേഹം പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്നവര്‍.....

പക്ഷെ നമ്മളോ? നമ്മുടെ ജോലിത്തിരക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ നമ്മില്‍ ചിലര്‍  വീട്ടുകാരെ മറക്കുന്നു, കൂട്ടുകാരെ ഒഴിവാക്കുന്നു, അയല്‍ക്കാരെ അവഗണിക്കുന്നു, നാട്ടുകാരെ ഗൌനിക്കുന്നില്ല, സ്വന്തം നാടിനെ തന്നെ വെറുക്കുന്നു!

എന്തിനു വേണ്ടിയാണിതെല്ലാം നാം ചെയ്യുന്നത്? 
ആര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണിതെല്ലാം നാം ചെയ്യുന്നത് ?

ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കില്‍ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ!

നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം
സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളുടെ കാതല്‍..;
നിയോഗം: നന്മ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതനിയോഗം

വിനിയോഗം: നമ്മുടെ അവസരങ്ങളെ വിനിയോഗിക്കാം.
വിയോഗം: നമ്മുടെ വിയോഗം - അതെപ്പോഴെന്നാര്‍ക്കറിയാം!Sunday, August 1, 2010

Friendship Day

Friendship Day


Today everyone around is busy in sending messages or wishes to their firends. 1st of August is the International Friendship Day 2010. International Friendship Day is celebrated on the 1st Sunday of August month every year.

In the year 1935 United States government declared holiday on every 1st Sunday in the month of August to honour friends by a public statement made by the Congress. Friendship Day has been celebrated Since then not only in the United Sates of Amerixa but around the world.

With the passage of time the Friendship Day has become a mega event/ festival among youth and elders around the world. On the occasion of the Friendship Day, friends celebrate the festival by sharing their old good time, sending friendship messages, Friendship Day sms, Friendship Day quote, Friendship Day scraps, Friendship Band etc.

On Friendship Day people make new friends and celebrate the event with them. There are different ways friend greet each others such as by exchanging flowers or cards and even sending SMS’s.

Modern Techies are using internet and multimedia mobile for messaging directly or through the social networking website like Facebook, Twitter, Orkut etc and people send scraps to their near and dear ones, specially to their friends.

Below are given few Friendship day quotes which you may like to read or share with your friends:

“My friends are my estate.” – Emily Dickinson

“True friendship is like sound health; the value of it is seldom known until it be lost.”
Charles Caleb Colton

“A friend is someone who is there for you when he’d rather be anywhere else.”
- Len Wein

“I might give my life for my friend, but he had better not ask me to do up a parcel.”
Logan Pearsall Smith

“A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself.”

“Best Friends Listen to what you dont say” – Samantha Norman

“Friendship is like money, easier made than kept.” -Samuel Butler

“Life without a friend is like death without a witness.”

“Love is blind; friendship closes its eyes.”

“Friends are like melons; shall I tell you why? To find one good you must one hundred try. -Claude Mermet

“It is better to be in chains with friends, than to be in a garden with strangers.”

“The best mirror is an old friend.” -George Herbert

True friends stab you in the front. -Oscar Wilde

“The only way to have a friend is to be one.” -Ralph Waldo Emerson

“A friend is one who knows us, but loves us anyway.” -Fr. Jerome Cummings


HAPPY FRIENDSHIP DAY

Health Benefits of Carrot

Health Benefits of Carrot

Carrot is a vegetable grown for its edible root. Raw carrots are eaten in salads and are mixed with some viands. Carrot contain carotene, a chemical that is converted into vitamin A by the body, it helps prevent night blindness.


1. Carrot can enhance the quality of breast milk.
2. Carrot can improve the appearance of the skin, hair and nails.
3. When taken daily it can lower cholesterol and blood pressure.
4. Raw contain beta-carotene, a strong antioxidant that can prevent cancer.
 5. Carrot juice when taken everyday prevent bodily infections and is claimed to be valuable for the adrenal glands (the small endocrine glands situated above the kidneys).
6. Carrot can help improve eyesight.
7. Carrot can help increase menstrual flow.
8. Carrots can regulate blood sugar.
9. Carrot can promote colon health, because carrot is rich in fiber.

 Carrot is also helpful in the following cases : Obesity, Poisoning of the blood, Gum disease, Insomnia, Inflamed Kidneys, Liver, Gallbladder, Alzheimer's disease, Colitis, Ulcer Painful urination

Vitamin and Mineral Content :


Carrots
Easy to pack and perfect as crudités for that favorite dip, the crunchy texture and sweet taste of carrots is popular among both adults and children. Although they are shipped around the country from California throughout the year, locally grown carrots are in season in the summer and fall when they are the freshest and most flavorful.

The carrot has a thick, fleshy, deeply colored root, which grows underground, and feathery green leaves that emerge above ground. It is known scientifically as Daucus carota, a name that can be traced back to ancient Roman writings of the 3rd century. Carrots belong to the Umbelliferae family along with parsnips, fennel caraway, cumin and dill which all have the umbrella-like flower clusters that characterize this family of plants.


Health Benefits

Carrots are an excellent source of antioxidant compounds, and the richest vegetable source of the pro-vitamin A carotenes. Carrots' antioxidant compounds help protect against cardiovascular disease and cancer and also promote good vision, especially night vision.

Carotenoids and Heart Disease

When six epidemiological studies that looked at the association of diets high in carotenoids and heart disease were reviewed, the research demonstrated that high-carotenoid diets are associated with a reduced risk of heart disease. In one study that examined the diets of 1,300 elderly persons in Massachusetts, those who had at least one serving of carrots and/or squash each day had a 60% reduction in their risk of heart attacks compared to those who ate less than one serving of these carotenoid-rich foods per day.

Better Vision

Beta-carotene helps to protect vision, especially night vision. After beta-carotene is converted to vitamin A in the liver, it travels to the retina where it is transformed into rhodopsin, a purple pigment that is necessary for night-vision. Plus beta-carotene's powerful antioxidant actions help provide protection against macular degeneration and the development of senile cataracts, the leading cause of blindness in the elderly.

Carotenoids and Optimal Health

Carrots are by far one of the richest source of carotenoids-just one cup provides 16,679 IUs of beta-carotene and 3,432 REs (retinol equivalents), or roughly 686.3% the RDA for vitamin A. High carotenoid intake has been linked with a 20% decrease in postmenopausal breast cancer and an up to 50% decrease in the incidence of cancers of the bladder, cervix, prostate, colon, larynx, and esophagus. Extensive human studies suggest that a diet including as little as one carrot per day could conceivably cut the rate of lung cancer in half. Remember the study in which heavy long-term cigarette smokers were given synthetic beta-carotene, and it did not appear to prevent them from developing lung cancer? Well, not only is synthetic beta-carotene not biochemically identical to the real stuff found in carrots, but scientists now think that carrots' protective effects are the result of a team effort among several substances abundant in carrots, including alpha-carotene-another, less publicized carotenoid. A recent National Cancer Institute study found lung cancer occurence was higher in men whose diets did not supply a healthy intake of alpha-carotene.

Carotenoids and Blood Sugar

Intake of foods such as carrots that are rich in carotenoids may be beneficial to blood sugar regulation. Research has suggested that physiological levels, as well as dietary intake, of carotenoids may be inversely associated with insulin resistance and high blood sugar levels.

Falcarinol in Carrots Promote Colon Health

Although best known for their high content of beta carotene, carrots also contain a phytonutrient called falcarinol that may be responsible for the recognized epidemiological association between frequently eating carrots and a reduced risk of cancers.

Falcarinol provides protection against colon cancer, suggests a study published in the Journal of Agricultural and Food Chemistry. Three groups of laboratory animals in whom precancerous colon lesions (aberrant crypt foci) had been chemically-induced were fed a standard diet, one supplemented with freeze-dried carrots naturally containing falcarinol, or one supplemented with an extract of falcarinol. After 18 weeks, precancerous lesions in the animals given diets containing carrots or falcarinol were much smaller than those in the control animals, and far fewer of the lesions had grown in size or progressed to become tumors.

Promote Lung Health

If you or someone you love is a smoker, or if you are frequently exposed to secondhand smoke, then making vitamin A-rich foods, such as carrots, part of your healthy way of eating may save your life, suggests research conducted at Kansas State University.

While studying the relationship between vitamin A, lung inflammation, and emphysema, Richard Baybutt, associate professor of nutrition at Kansas State, made a surprising discovery: a common carcinogen in cigarette smoke, benzo(a)pyrene, induces vitamin A deficiency.

Baybutt's earlier research had shown that laboratory animals fed a vitamin A-deficient diet developed emphysema. His latest animal studies indicate that not only does the benzo(a)pyrene in cigarette smoke cause vitamin A deficiency, but that a diet rich in vitamin A can help counter this effect, thus greatly reducing emphysema.

Baybutt believes vitamin A's protective effects may help explain why some smokers do not develop emphysema. "There are a lot of people who live to be 90 years old and are smokers," he said. "Why? Probably because of their diet…The implications are that those who start smoking at an early age are more likely to become vitamin A deficient and develop complications associated with cancer and emphysema. And if they have a poor diet, forget it." If you or someone you love smokes, or if your work necessitates exposure to second hand smoke, protect yourself by making sure the World's Healthiest Foods rich in vitamin A (carrot's beta-carotene is converted in the body into vitamin A) are a daily part of your healthy way of eating.

Description

Carrots? The favorite food of Bugs Bunny hardly needs a description for they are well known and loved by even the youngest children in many countries. Carrots benefits are legendary. Bet your mother told you that eating carrots would keep your eyesight bright.

While we usually associate carrots with the color orange, in fact, carrots grow in a host of other colors including white, yellow, red, or purple, the latter being the color of the original variety. The carrot is a plant with a thick, fleshy, deeply colored root, which grows underground, and feathery green leaves that emerge above ground. It is known scientifically as Daucus carota, a name that can be traced back to ancient Roman writings of the 3rd century.

Carrots belong to the Umbelliferae family, named after the umbrella like flower clusters that plants in this family produce. As such, carrots are related to parsnips, fennel caraway, cumin and dill. There are over 100 different varieties that vary in size and color. Carrots can be as small as two inches or as long as three feet, ranging in diameter from one-half of an inch to over two inches. Carrot roots have a crunchy texture and a sweet and minty aromatic taste, while the greens are fresh tasting and slightly bitter.

History

The carrot can trace its ancestry back thousands of years, originally having been cultivated in central Asian and Middle Eastern countries. These original carrots looked different from those that we are accustomed to today, featuring deep purple coloring, ranging from lavender to deep eggplant. This coloration was a reflection of the anthocyanin phytonutrient pigments these carrots had. In pre-Hellenic times, a yellow-rooted carrot variety appeared in Afghanistan and was further cultivated and developed into an earlier version of the carrot we known today. Both types of carrots spread throughout the Mediterranean region and were adopted by the ancient Greeks and Romans for their medicinal use.

It seems that carrots did not become a popular vegetable in Europe until the Renaissance. This was probably related to the fact that the early varieties had a tough and fibrous texture. Centuries later, beginning in the 17th century, agriculturists in Europe started cultivating different varieties of carrots, developing an orange-colored carrot that had a more pleasing texture than its predecessor. Europeans favored the growing of this one over the purple variety, which was and still is widely grown in other areas of the world, including southern Asia and North Africa. Carrots were subsequently introduced into the North American colonies. Owing to its heightened popularity, in the early 1800s, the carrot became the first vegetable to be canned. Today, the United States, France, England, Poland, China and Japan are among the largest producers of carrots.

How to Select and Store

Carrot roots should be firm, smooth, relatively straight and bright in color. The deeper the orange-color, the more beta-carotene is present in the carrot. Avoid carrots that are excessively cracked or forked as well as those that are limp or rubbery. In addition, if the carrots do not have their tops attached, look at the stem end and ensure that it is not darkly colored as this is also a sign of age. If the green tops are attached, they should be brightly colored, feathery and not wilted. Since the sugars are concentrated in the carrots' core, generally those with larger diameters will have a larger core and therefore be sweeter.

Carrots are hardy vegetables that will keep longer than many others if stored properly. The trick to preserving the freshness of carrot roots is to minimize the amount of moisture they lose. To do this, make sure to store them in the coolest part of the refrigerator in a plastic bag or wrapped in a paper towel, which will reduce the amount of condensation that is able to form. They should be able to keep fresh for about two weeks. Carrots should also be stored away from apples, pears, potatoes and other fruits and vegetables that produce ethylene gas since it will cause them to become bitter.

If you purchase carrot roots with attached green tops, the tops should be cut off before storing in the refrigerator since they will cause the carrots to wilt prematurely as they pull moisture from the roots. While the tops can be stored in the refrigerator, kept moist by being wrapped in a damp paper, they should really be used soon after purchase since they are fragile and will quickly begin to wilt.


Tips for Preparing Carrots:

Wash carrot roots and gently scrub them with a vegetable brush right before eating. Unless the carrots are old, thick or not grown organically, it is not necessary to peel them. If they are not organically grown, peel them; most all conventionally grown carrots are grown using pesticides and other chemicals. If the stem end is green, it should be cut away as it will be bitter. Depending upon the recipe or your personal preference, carrots can be left whole or julienned, grated, shredded or sliced into sticks or rounds.

Carrots are delicious eaten raw or cooked. Beta-carotene is not destroyed by cooking; in fact, cooking breaks down the fiber, making this nutrient and carrots' sugars more available, thus also making them taste sweeter. Take care not to overcook carrots, however, to ensure that they retain their maximum flavor and nutritional content.

A few Quick Serving Ideas:

Shredded raw carrots and chopped carrot greens make great additions to salads.

Combine shredded carrots, beets and apples, and eat as a salad.

For quick, nutritious soup that can be served hot or cold, purée boiled carrots and potatoes in a blender or food processor, and add herbs and spices to taste.

Spiced carrot sticks are a flavorful variation on an old favorite at parties or at the dinner table. Soak carrot sticks in hot water spiced with cayenne, coriander seeds and salt. Allow to cool, drain and serve.

Combine freshly squeezed carrot juice with soymilk and bananas to make a nutrient-dense breakfast shake.

Individual Concerns

Carrots and Carotoderma

Excessive consumption of carotene-rich foods may lead to a condition called carotoderma in which the palms or other skin develops a yellow or orange cast. This yellowing of the skin is presumably related to carotenemia, excessive levels of carotene in the blood. The health impact of carotenemia is not well researched. Eating or juicing high amounts of foods rich in carotene, like carrots, may over tax the body's ability to convert these foods to vitamin A. The body slowly converts carotene to vitamin A, and extra carotene is stored, usually in the palms, soles or behind the ears. If the cause of the carotenemia is eating excessively high amounts of foods like carrots, the condition will usually disappear after reducing consumption.

Nutritional Profile

Carrots are an excellent source of vitamin A. In addition, they are a very good source of vitamin C, vitamin K, dietary fiber and potassium.  So, use carrots frequently.